log in

Καταστατικό

Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

του φίλαθλου Σωματείου με την επωνυμία

 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 «Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ»


Άρθρο 1. Επωνυμία – Έδρα

α) Το εδρεύον στην Καλαμάτα και κατά το έτος 1952 ιδρυθέν δυνάμει της υπ’ αρίθμ. 462/22-9-1952 απόφασης του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, διατηρεί την επωνυμία ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ «Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ» και έχει έδρα την Καλαμάτα.

Άρθρο 2. Σκοπός

α) Σκοπός του Σωματείου είναι η σύμμετρος και αρμονική ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των μελών και η δημιουργία ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων με τη γυμναστική, την αγωνιστική και άλλες ασκήσεις, σε συνδυασμό με την εφαρμογή μορφωτικού προγράμματος στους αθλούμενους. Παράλληλα συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη της πόλης όπως και στη διάδοση της Ναυτικής Ιστορίας της Ελλάδας στα μέλη του και στο ευρύτερο κοινό. Επίσης με κάθε νόμιμο μέσο συντελεί στην προστασία του περιβάλλοντος, των ανθρώπων, του χώρου και κυρίως της θάλασσας.

β) Το Σωματείο έχει τον παραπάνω ως αποκλειστικό σκοπό. Απαγορεύεται απολύτως οποιαδήποτε παρέκκλιση από το σκοπό αυτό χωρίς τροποποίηση του παρόντος, κυρίως δε η ανάμιξη του στην πολιτική.

γ) Για την επίτευξη του σκοπού του ιδρύει κατάλληλη βιβλιοθήκη, κολυμβητήρια, γυμναστήρια και κάθε φύσεως ασκητήρια και εγκαταστάσεις. Εκδίδει περιοδικό τύπο. Οργανώνει και συμμετέχει σε τουριστικές εκδηλώσεις, ομιλίες και κινηματογραφικές προβολές. Τέλος με κάθε άλλο νόμιμο και πρόσφορο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού μέσου, διατηρεί σε λειτουργία τα εξής αγωνιστικά τμήματα :

 1. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
 2. ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ
 3. ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
 4. ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ
 5. ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ
 6. ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
 7. ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
 8. ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
 9. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
 10. ΖΑΤΡΙΚΙΟΥ
 11. ΣΤΙΒΟΥ
 12. ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ και
 13. ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

Η Ίδρυση, όπως και η διάλυση, τμημάτων γίνεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

δ) Το Σωματείο έχει Διοικητική και Οικονομική αυτονομία. Η λειτουργία του διέπεται μόνο από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και της περί Σωματείων νομοθεσίας. Η Διοίκησή του απορρίπτει οποιαδήποτε επέμβαση άλλου Σωματείου - ανεξαρτήτως βαθμού - στην αυτονομία του χωρίς δικαίωμα, που να απορρέει από διάταξη νόμου.

ε) Το Σωματείο υφίσταται, εφ’ όσον τα μέλη δεν είναι λιγότερα από 20, οι δε αθλητές, επίσης, λιγότερα από 20 κατά τμήμα και τα οποία θα μετέχουν στα οικεία πρωταθλήματα αγώνων με τρεις τουλάχιστον αθλητές και σε ομαδικά αγωνίσματα.

στ) Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της τέταρτης παραγράφου του παρόντος άρθρου το Σωματείο δύναται να καταστεί μέλος ανώτερης ΕΝΩΣΕΩΣ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

Άρθρο 3. Μέλη - Είσοδος - Αποχώρηση - Αποβολή - Δικαιώματα - Υποχρεώσεις 

1. Τα μέλη του Σωματείου είναι τακτικά, και επίτιμα.

α) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται - από τη Γεν. Συνέλευση - αυτοί οι οποίοι παράσχουν εξαιρετικές υπηρεσίες για την προαγωγή του αθλητισμού ή του Σωματείου. Τα μέλη αυτά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

β) Μέλη δύνανται να εγγραφούν όλοι - ασχέτως φύλου - οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο Δ.Σ. συνοδευόμενη από πρόταση δυο (2) μελών του Σωματείου και έγκριση του Συμβουλίου, που παρέχεται σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας αυτής, η εγγραφή θεωρείται ότι έγινε αυτοδικαίως.

γ) Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου για την εγγραφή στο Σωματείο, που ανήκουν, αθλητών οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και σε βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες.

δ) Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος του σωματείου, σύμφωνα με του όρους του παρόντος και ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά τη συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα, αφού έχει ηλικία άνω των 18 ετών. Μετά την έγκριση αιτήσεως εγγραφής του από το Δ.Σ., έχει άμεσα το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ε) Κατ’ εξαίρεση οι αθλητές του ζατρικίου μπορούν να εγγράφονται ως μέλη στο Σωματείο, αφού πρώτα έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους.

στ) Τα μέλη έχουν το δικαίωμα: α) να μετέχουν στις Γεν. Συνελεύσεις β) του εκλέγειν και γ) του εκλέγεσθαι, εφ’ όσον έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το ταμείο του Σωματείου. Τα δύο τελευταία δε δικαιώματα τα αποκτούν μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους.

ζ) Ο αριθμός των μελών είναι απεριόριστος.

2. Τα μέλη υποχρεούνται στην καταβολή ποσού δραχμών πέντε χιλιάδων 5.000 δρχ για εγγραφή και ποσού δραχμών διακοσίων πενήντα δρχ (250) για μηνιαία συνδρομή προς το Σωματείο. Τα παραπάνω ποσά δύνανται να αυξομειώνονται με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης.

Τα μέλη υποχρεούνται :

α) να καταβάλουν τις συνδρομές τους προς το Σωματείο.

β) να μετέχουν στις Γεν. Συνελεύσεις, και

γ) να συμμορφώνονται με το καταστατικό του Σωματείου.

3. Η παράλειψη οποιουδήποτε μέλους να καταβάλει τη μηνιαία συνδρομή του για ένα εξάμηνο συνεπάγεται την διαγραφή του, μετά από προηγούμενη ειδοποίηση του.

4. Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους σε ανώτερες Ενώσεις ή Ομοσπονδίες ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. Αυτοί πρέπει να είναι Μέλη του Δ.Σ. ή απλά μέλη του Σωματείου. Οι αντιπρόσωποι υποχρεούνται στην τήρηση των οδηγιών, τις οποίες λαμβάνει η Διοίκηση του Σωματείου. Είναι δε υπόλογοι απέναντι στη Διοίκηση για κάθε παράλειψη κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους.

5. Οι αθλητές εκπροσωπούν την αθλητική και αγωνιστική υπόσταση του Ομίλου. Υποχρεούνται σε συστηματική και επιμελημένη προγύμναση για να είναι σε κάθε περίπτωση ικανοί να τον αντιπροσωπεύουν. Υποχρεούνται, επίσης, σε αδελφική – μεταξύ τους - συναναστροφή και σεβασμό των οικείων κανονισμών, των αποφάσεων του Δ.Σ. και του παρόντος καταστατικού.

Οι αθλητές του Ομίλου αναφέρονται εγγράφως για κάθε ζήτημα στον οικείο έφορο, ο οποίος υποχρεούται, επιλαμβανόμενος αυτού, να ενημερώσει το Δ.Σ.

6. Απαγορεύεται η εγγραφή στον Όμιλο οποιουδήποτε ως μέλους αν:

α) Στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα με αμετάκλητη καταδίκη και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση,

β) Καταδικάσθηκε αμετακλήτως για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών και μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, εσχάτη προδοσία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, λιποταξία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβιασμό, εγκλήματα των ηθών των άρθρων 336-353 του Ποινικού Κώδικα, συκοφαντική δυσφήμιση, παραβίαση των νόμων περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παραβίαση του υπό στοιχείο Δ/τος 18-1-75 ψηφίσματος της Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, και όποιος έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις, που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.

γ) Στερήθηκε τη φίλαθλο ιδιότητά του και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

Άρθρο 4. Πόροι - Βιβλία

Πόροι του Σωματείου είναι :

1. Τα ποσά, που προέρχονται από εγγραφές και τακτικές ή έκτακτες συνδρομές των μελών του.

2. Οι Κρατικές Δημοτικές ή Κοινοτικές επιχορηγήσεις.

3. Δωρεές, Χορηγίες ή Κληροδοτήματα, όπως και κάθε άλλη είσπραξη από νόμιμη αιτία.

4. Δωρεές ή διαθήκες, οι οποίες υποχρεώνουν το Σωματείο σε ενέργειες αντίθετες προς τους σκοπούς του, δεν γίνονται δεκτές.

5. Η ακίνητη περιουσία του Σωματείου αποκτάται, μεταβιβάζεται ή πωλείται για λογαριασμό του, μόνο με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης.

6. Τα κεφάλαια του Σωματείου διατίθενται μόνο για τους σκοπούς του και μετά από δικαιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., η οποία καταχωρείται στα πρακτικά του.

Το σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:

1. Μητρώο μελών

2. Πρακτικό συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων

3. Πρακτικό συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

4. Εσόδων – Εξόδων

5. Περιουσιακών Στοιχείων

6. Πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων

Άρθρο 5. Διοίκηση

1. Το Σωματείο διοικείται από Δ.Σ αποτελούμενο από δεκατρία (13) μέλη, δηλαδή από: τον Πρόεδρο, τον Α και Β Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Ταμία, και επτά (7) Συμβούλους από τους οποίους εκλέγονται οι έφοροι των τμημάτων. Εάν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί κατά τα δύο τρίτα (2/3) λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές, πρέπει να συγκληθεί Γεν. Συνέλευση για την ανάδειξη νέας διοίκησης.

2. Δέκα μέρες μετά την Γ.Σ. συνέρχεται το εκλεγέν Δ.Σ., μετά από πρόσκληση του πληοψηφίσαντος υποψηφίου και συγκροτείται σε Σώμα, με την εκλογή του Προέδρου, Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρου, Γενικού και Ειδικού Γραμματέα και Ταμεία. Το παλαιό Δ.Σ. υποχρεούται να παραδώσει στο νέο, με πρωτόκολλο, το αρχείο, τα βιβλία, το ταμείο, τα έπιπλα και οτιδήποτε υπάρχει στην απόλυτη νομή και κατοχή του Σωματείου.

3. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται επτά (7) τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση δε ισοψηφίας κρίνει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ.

4. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, η οποία αφορά την διοίκηση του Σωματείου και την διαχείριση της περιουσίας του εκτός από την ακίνητη, για την οποία αρμοδία είναι η Γ.Σ.

5. Το Δ.Σ. υποχρεούται να συνεδριάζει μία φορά κάθε δεκαπενθήμερο. Μέλος, που απουσιάζει αδικαιολογήτως για τρείς συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό.

6. Κενές θέσεις συμβούλων, που δημιουργήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο, καταλαμβάνονται από τους αναπληρωματικούς κατά τη σειρά εκλογής τους.

7. Το Δ.Σ. δύναται σε περίπτωση παράβασης να επιβάλει τις παρακάτω ποινές :

α) Στα μέλη του Σωματείου

 Ι) Την έγγραφο παραίτηση

 ΙΙ) Της αυστηρής εγγράφου επίπληξης

 ΙΙΙ) Της απαγόρευσης εισόδου σε γυμναστικούς χώρους του Ομίλου

 ΙV) Της οριστικής διαγραφής μετά από τη έγκριση της Γ.Σ.

 β) Στους αθλητές

Εκτός από τις παραπάνω ποινές, μπορεί να τους επιβληθεί, επίσης, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. και απαγόρευση συμμετοχής σε αθλητικές εκδηλώσεις του Σωματείου μέχρι ενός έτους.

Οποιοσδήποτε, ο οποίος αντιμετωπίζει τις παραπάνω ποινές, δεν μπορεί να τιμωρηθεί, χωρίς προηγουμένως να απολογηθεί. Οι παραβάσεις, οι οποίες επισύρουν τις από το Δ.Σ. επιβαλλόμενες ποινές είναι οι ακόλουθες :

α) Παράβαση των όρων του παρόντος καταστατικού

β) Παράβαση των όρων των εκάστοτε ισχυουσών εσωτερικών κανονισμών

γ) Παράβαση των αποφάσεων του Δ.Σ.

δ) Απείθεια στις εντολές των εφόρων των διαφόρων τμημάτων, καθώς και σε εντολές των προπονητών για την κατάλληλη εκγύμνασή τους, το οποίο παράπτωμα γνωρίζεται εγγράφως στο Δ.Σ. , από τον αρμόδιο έφορο των τμημάτων.

ε) Συμπεριφορά ανάρμοστη - ακόμα και απέναντι σε τρίτο πρόσωπο – η οποία έχει ως συνέπεια την καταφρόνηση των κανόνων ηθικής και δικαίου.

8. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής, λήγουσα την 31ην Ιανουαρίου ανεξαρτήτως του χρόνου εκλογής του Δ.Σ.

9. Το Δ.Σ., για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση και επιτυχία του σκοπού του, δύναται να διορίζει μέλη του Σωματείου ως βοηθούς εφόρων και τεχνικούς συμβούλους των διαφόρων τμημάτων του, μετά από πρόταση των οικείων εφόρων. Τεχνικοί σύμβουλοι μπορούν ακόμα να διοριστούν και μη μέλη του Σωματείου.

10. Το Δ.Σ. ειδικότερα μεριμνά :

α) Για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.

β) Καθορίζει την ημερησία διάταξη των Γεν. Συνελεύσεων.

γ) Αποφασίζει την σύγκληση των εκτάκτων Γεν. Συνελεύσεων.

δ) Καταρτίζει τις προβλεπόμενες από το καταστατικό επιτροπές.

ε) Διορίζει το έμμισθο προσωπικό, που είναι αναγκαίο για την λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών του Σωματείου.

στ) Συντάσσει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων κάθε χρήσεως έχοντας υπ’ όψιν το άρθρον 12 του Ν. 2725/99 

Άρθρο 6. Καθήκοντα Οργάνων Διοίκησης 

1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες του τις σχέσεις και ενώπιον κάθε δικαστηρίου και κάθε Αρχής. Υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Δ.Σ. όλες τις ενέργειες του. Συγκαλεί τις τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ και συγκροτεί την ημερήσια διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων. Υποχρεούται, επίσης, να συγκαλεί τούτο και εκτάκτως, εφ’ όσον δύο σύμβουλοι υποβάλλουν το σχετικό αίτημα.

Διευθύνει τις Συνεδριάσεις του Δ.Σ. και υπογράφει τα πρακτικά μαζί με τον Γενικό ή τον Ειδικό Γραμματέα. Επιβλέπει τη διαχείριση του Ταμείου όποτε το κρίνει αναγκαίο, προς τον οποίο, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ, δίνει εντολή για κάθε δαπάνη. Υπογράφει με το Γραμματέα κάθε έγγραφο του Σωματείου, καθώς και τα εντάλματα πληρωμής και φροντίζει γενικώς για την προαγωγή και ανάπτυξη του Σωματείου.

2. Ο Α΄ και Β΄ Αντιπρόεδρος αναπληρώνουν τον Πρόεδρο, - όταν απουσιάζει ή κωλύεται - σε όλα τα καθήκοντα και υποχρεώσεις. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου, τον αναπληρώνει ο πρεσβύτερος των συμβούλων.

3. Ο Γενικός Γραμματέας διενεργεί την αλληλογραφία του Σωματείου. Συντάσσει τα πρακτικά των Γεν. Συνελεύσεων. Υπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο. Τηρεί το μητρώο των μελών και φυλάσσει την σφραγίδα του Σωματείου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γεν. Γραμματέα τον αντικαθιστά ο Ειδικός Γραμματέας και τον τελευταίο κάποιος από τους συμβούλους, οριζόμενος από το Δ.Σ.

4. Ο Ειδικός Γραμματεύς συντάσσει τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. Τηρεί τα αρχεία του Σωματείου. Γενικώς δε βοηθά τον Γεν. Γραμματέα στα καθήκοντά του.

5. Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις, με τις οποίες εισπράττει τις συνδρομές των μελών και τα διάφορα έσοδα του Σωματείου. Ενεργεί όλες τις πληρωμές. Οι διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων υπογράφονται και από τον Πρόεδρο, τα δε εντάλματα πληρωμών υπογράφονται επίσης από τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα. Ο Ταμίας υπογράφει με τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα τις επιταγές για την ανάληψη των εις τις Τράπεζες κατατεθειμένων χρημάτων. Στα εντάλματα πληρωμών πρέπει να αναγράφεται πάντοτε ο αριθμός απόφασης του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη. Συντάσσει καταστάσεις ταμειακής κίνησης, τις οποίες υποβάλλει στο Δ.Σ. κατά το τέλος κάθε τετραμήνου. Η κατάσταση πρέπει να περιέχει αναλυτικώς τα έσοδα και τα έξοδα με τα σχετικά δικαιολογητικά αποδείξεων. Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέτει σε κάθε Τράπεζα στο όνομα του Σωματείου τα εισπραττόμενα χρήματα, εκτός από το ποσό το οποίο καθορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ. σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τρέχουσες ανάγκες. Υποχρεούται ακόμα, να θέτει στη διάθεση του Δ.Σ., για έλεγχο το Ταμείο του Σωματείου, όποτε κριθεί αυτό αναγκαίο. Μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών, και ενημερώνει το Δ.Σ. για τις τυχόν καθυστερούμενες. Τηρεί βιβλίο υλικού και είναι υπεύθυνος για την καλή συντήρησή του .Ειδικότερα το βιβλίο υλικού δύναται να το τηρεί και άλλο Μέλος της Διοίκησης που θα ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ.

6. ΕΦΟΡΟΙ

Ένας ή περισσότεροι από τους συμβούλους διορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. ως έφοροι τμημάτων. Αυτοί μεριμνούν για την οργάνωση τεχνικών επιτροπών, για την εξεύρεση καταλλήλου προπονητή, την ενημέρωση του Δ.Σ. για τις ανάγκες του τμήματος. Συντάσσουν αγωνιστικά προγράμματα και γενικώς μεριμνούν για την καλύτερη εμφάνιση και απόδοση του τμήματός τους. Τηρούν το ημερολόγιο δράσης και το μητρώο αθλητών του τμήματός τους. Παραλαμβάνουν από το Ταμείο το απαιτούμενο υλικό και είναι υπεύθυνοι για κάθε απώλεια ή άσκοπη καταστροφή.

7. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Μετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εκτελούν, όσα καθήκοντα τους αναθέτει αυτό.

1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και έχει τον έλεγχο της εν γένει οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου. Το έργο της είναι ανεξάρτητο από τη Διοίκηση, ενώ εξαρτάται από τη βούληση της Γεν. Συνέλευσης. Εκλέγεται δε ταυτόχρονα με την τακτική διοίκηση για ισόχρονη θητεία.

2. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να θέσει στη διάθεσή της όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα , διπλότυπες αποδείξεις, λογιστικά βιβλία και κάθε έγγραφο μετά από σχετικό αίτημα.

3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή υποχρεούται να περατώσει το έργο της, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση και να καταρτίσει την σχετική έκθεση, την οποία οφείλει να παραδώσει στον Πρόεδρο, ο οποίος με τη σειρά του υποχρεούται να την συμπεριλάβει στη λογοδοσία του προς την Γεν. Συνέλευση.

Άρθρο 7. Γενικές Συνελεύσεις

1. Η Γεν. Συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά μέλη του Σωματείου. Συνέρχεται τακτικώς μεν μία φορά κάθε έτος, κατόπιν προσκλήσεως του Δ.Σ., εκτάκτως δε, όποτε το αποφασίσει το Δ.Σ., ή το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) των μελών με έγγραφη αίτηση αναγράφουσα τα θέματα, που προτείνει να συζητηθούν. Οι έκτακτες Γεν. Συνελεύσεις πρέπει να συγκαλούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

2. Η Γεν. Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται το ήμισυ συν ένα μέλη, τα οποία πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.

2 α. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα και μετά την πάροδο ενός έτους (1) από την εγγραφή τους μέλη και οι αναφερόμενοι στο άρθρο 3, παρ. 1,δ.

3. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία συγκαλείται πάλι εντός το πολύ οκτώ (8) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσας Συνέλευσης. Αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων μελών. Και στις δύο περιπτώσεις δύναται να αποσταλεί πρόσκληση προς τα μέλη.

4. Η πρόσκληση της Γεν. Συνέλευσης περιλαμβάνει το οίκημα, την ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Γνωστοποιείται δε έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα για την συνέλευση.

5. Οι αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία. Απόφαση για θέμα, το οποίο δεν έχει αναγραφεί στην πρόσκληση, είναι άκυρη.

6. Η Γεν. Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη. Υπάρχει δυνατότητα συζήτησης θέματος εκτός αυτών που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη, εάν έχει προκύψει κάτι επείγον στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ημερών που μεσολαβεί από την προκήρυξη της Γ.Σ έως την ημέρα της πραγματοποίησης αυτής. Η Γεν. Συνέλευση εκλέγει εντός του Ιανουαρίου, ανά τριετία, την διοίκηση αποτελούμενη από δεκατρία (13) μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά και εγκρίνει τον προϋπολογισμό και απολογισμό της διοίκησης.

7. Στη Γεν. Συνέλευση προεδρεύει ο εκλεχθείς ως Πρόεδρος με ψηφοφορία των παριστάμενων μελών.

8. Κατά την ίδια Γεν. Συνέλευση εκλέγεται Εξελεγκτική επιτροπή αποτελούμενη από τρία (3) μέλη και δύο αναπληρωματικά. Η συγκεκριμένη επιτροπή δικαιούται οποτεδήποτε να προβαίνει στον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών του Σωματείου. Υποβάλει δε στη Γεν. Συνέλευση έκθεση για τον διενεργηθέντα έλεγχο της διαχείρισης αυτού.

9. Η Γεν. Συνέλευση αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και της διάλυσης του Σωματείου. Κατ’ αυτή απαιτείται η παρουσία του ήμισυ συν ένα τουλάχιστον των μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

10. Η Γεν. Συνέλευση ανακηρύσσει τους δωρητές και ευεργέτες του Σωματείου.

11. α) Δικαίωμα εκλογής για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική επιτροπή έχουν όλα τα τακτικά μέλη εφ’ όσον έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το ταμείο του Σωματείου και συμπληρώσει ένα έτος (1) μετά την εγγραφή τους μέλη, καθώς και οι αναφερόμενοι στο άρθρο 3, παρ. 1,δ.

β) Δηλώσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν των αρχαιρεσίες στο Γεν. Γραμματέα του Ομίλου, ο οποίος υποχρεούται να αναρτήσει κατάλογο υποψηφίων στον πίνακα ανακοινώσεων την προηγούμενη των αρχαιρεσιών.

γ) Καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο από τους υποψήφιους από τους οποίους κάθε μέλος έχει δικαίωμα εκλογής, μέχρι δεκατρείς (13) για το Δ.Σ. και τρεις (3) για την εξελεγκτική επιτροπή.

δ) Διοικητικοί Σύμβουλοι εκλέγονται οι δεκατρείς (13) πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας με αναπληρωματικούς τους τρεις (3) επόμενους κατά σειρά επιτυχίας.

ε) Μέλη Εξελεγκτικής επιτροπής εκλέγονται οι τρεις (3) πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας με αναπληρωματικούς τους επόμενους δύο (2) κατά σειρά επιτυχίας.

στ) Σε περίπτωση ισοψηφίας η σειρά επιτυχίας καθορίζεται με κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.

ζ) Η ημερομηνία και η διάρκεια της εκλογής καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. εγγράφεται δε στην πρόσκληση της Γεν. Συνέλευσης, η οποία αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων και δημοσιεύεται στις τοπικές εφημερίδες έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες.

η) Ενστάσεις κατά την εκλογή για τυχόν παραλείψεις, όσων προβλέπονται από το παρόν υποβάλλονται εγγράφως στην Εφορευτική επιτροπή ή και εντός δεκαημέρου στο Δ.Σ. το οποίο υποχρεούται να αποφασίσει εντός εικοσαημέρου.

θ) Δικαίωμα ένστασης έχουν όλα τα δικαιούμενα ψήφου μέλη.

ι) Ταμειακώς τακτοποιημένα θεωρούνται τα μέλη, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το Ταμείο.

Άρθρο 8. Γενικές Διατάξεις 

1. Το Σωματείο έχει δική του σφραγίδα, η οποία φέρει τις λέξεις «Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας ‘Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ’ » και στο κέντρο του κύκλου την κεφαλή του Ποσειδώνα.

2. Το Σωματείο υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των άρθρων 78-106 του Αστικού Κώδικα, το Ν. 281/1914 «περί Σωματείων», τον Ν. 2725/99 και με κάθε διάταξη νόμου, περί ερασιτεχνικού αθλητισμού.

3. Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν από το Σωματείο. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη του οικονομικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού. Το λογιστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

4. Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα. Ιδιαίτερα δικαιώματα απονέμονται ή αφαιρούνται με συναίνεση όλων των μελών, ποτέ όμως δικαίωμα αυξημένης ψήφου κατά τις Γεν. Συνελεύσεις.

5. Για κάθε ζήτημα μη προβλεπόμενο από το παρόν καταστατικό αποφαίνεται το Δ.Σ. κατ’ απόλυτη πλειοψηφία.

6. Δύναται το Δ.Σ. να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς για την κανονική λειτουργία των αγωνιστικών χώρων των διαφόρων αθλητικών τμημάτων κ.τ.λ. Οι συγκεκριμένοι εσωτερικοί κανονισμοί πρέπει να εγκρίνονται από τις Γεν. Συνελεύσεις, μη δυνάμενοι να τροποποιούν τις διατάξεις του παρόντος.

7. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η περιουσία του περιέρχεται στη Γ.Γ.Α. σύμφωνα με το Νόμο.

8. Το παρόν καταστατικό εγκρίθηκε από τη Γεν. Συνέλευση κατά την συνεδρίαση της 17 Νοεμβρίου 1999 ,και προσαρμόζεται προς το Ν.2725/99 «περί ερασιτεχνικού αθλητισμού» και καταργεί κάθε προηγούμενο. Τίθεται δε σε ισχύ από την έγκρισή του από το Πρωτοδικείο Καλαμάτας

 

 

Στην Καλαμάτα την 17 Νοεμβρίου 1999

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΔΟΧΩΡΙΤΗ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΚΟΡΚΟΛΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΚΟΣΙΦΟΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΥΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΚΟΥΡΑΚΟΣ - ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

 

 

 

 

Clear

26°C

Kalamata

Clear

Humidity: 73%

Wind: 6.44 km/h

 • 16 Jul 2018

  Sunny 30°C 22°C

 • 17 Jul 2018

  Sunny 32°C 23°C

Log in or create an account